Parkeringshus Bekendgørelse

Parkhausordnung für das Parkhaus “Holiday ParkPlus“, Weg beim Jäger 206/208 in Hamburg Til benyttelse af parkeringshuset gælder den aktuelle version af Færdselslovens bestemmelser (Flb) Yderligere og underlagt Flb, gælder følgende

PARKERINGSHUS BEKENDGØRELSE

Afsnit 1: Brug og drift af parkeringshuset

Parkeringshuset er offentligt og står for den almene færdsel af motorkøretøjer (mkt) – særligt Parkeringsfærdslen – som er til rådighed for passende anvendelse
Åbning stider: Kl. 0.00 til 24.00 hele året
For brugernes adfærd i parkeringshuset, og ind- og udkørselsvejene, herunder ind- og udgang for fodgængere, samt andre faciliteter, såsom elevator, osv. gælder, ud over bestemmelserne i færdselsloven og andre love eller administrative bestemmelser, denne parkeringshusbekendtgørelse. Anvisninger fra parkeringshusets personale skal følges.
Ved ind- og udkørsel skal brugeren sørge for anstændig bilkørsel, også ved evt. hjælpende henvisninger fra personalet. Færdsels- og henvisningsskilte i parkeringshuset skal følges.
I parkeringshuset må der kun køres i skridttempo.
Brugeren skal følge bud og forbud fra relevante forordninger. I parkeringshuset, såvel som på den øvrige parkeringsplads omkring parkeringshuset, er det især forbudt:
• At ryge og at benytte åben ild
At opbevare og efterlade operationelle materialer, tomme emballager og brandfarlige genstande såvel som brugte rengøringsmidler (pudseklude o.lign.)
• Unødigt at have motoren tændt. At dytte og at forårsage andre forstyrrende lyde
• At udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde på køretøjet
• parkering og opbevaring af gods og affald, bl.a. af materialer og brændbare genstande, såvel som udtømning af brændstofbeholdere
• parkering af bil med utæt tank, beskadiget olie-, kølervæske-, klimaanlægsbeholdere, og Karburatorer og andre skader på bilen, som bringer driften af parkeringsanlæg i fare
• parkering af ikke-godkendt bil.
Brugeren har skal efterlade sin bil på en markeret parkeringsplads således, at der tillades uforhindret af- og påstigning til enhver tid og uden forhindring. Det er forbudt at stille bilen udenfor de markerede felter. Overtrædelse giver parkeringshusoperatøren beføjelse til at flytte uretmæssigt parkeret køretøj på brugerens regning og risiko til angivne placering eller til en anden parkeringsplads i parkeringshuset.
Bilen skal parkeres i bremset tilstand og låses.
Ophold i parkeringshuset er, både i området omkring ind- og udkørsel, og på ramperne, til andet formål end til ind- og udkørsel af køretøjet, ikke tilladt.
Rengøring af parkeringshuset udføres af parkeringshusoperatøren. Dog skal brugeren fjerne eget affald med det samme. I tilfælde af at dette ikke sker, vil parkeringshusoperatøren få fjernet affaldet på brugerens regning.
Parkeringshusoperatøren forbeholder sig retten til at fjerne biler fra parkeringshuset på brugerens ansvar og bekostning, i tilfælde af alvorlig fare. Dette gælder også, når bilen ikke er indregistreret, eller på anden vis ikke er lovlig, eller hvis den bliver taget ud af trafikken af politiet.

 

Afsnit 2: Indstillingsbetingelser til parkeringsanlæg

LEJEKONTRAKT Udlejeren stiller lejeren en parkeringsplads til sin bil til rådighed, i overensstemmelse med gældende regler. Ved modtagelsen af ansøgningsskemaet / ved indkørsel i parkeringshuset bliver der udarbejdet en lejekontrakt for en parkeringsplads til en bil. I kontrakten indgår ikke vagt, opbevaring eller overvågning af bilen, såvel som tildeling af forsikringsbeskyttelse ikke udgør en del af kontrakten. Benyttelsen af parkeringshuset sker på eget ansvar. Det er forbudt at henstille anhængere.
LEJEPRIS-JUSTERINGSTID Lejen beregnes for hver befolkede carport efter Markerede emner er prisliste. Der må kun stilles fartøjer med en maksimalhøjde på 1,95 meter (inklusiv opbygningsdele). Bilen kan kun hentes indenfor de oplyste åbningstider. Henstillen må maksimalt vare 8 uger, såfremt der ikke er truffet særlige, skriftlige foranstaltninger. Efter udløb af den maksimale varighed, har udlejeren ret til at fjerne køretøjet på bekostning af lejeren. Herudover betaler udlejeren et til lejeprisen passende gebyr, indtil fjernelse af køretøjet. Inden henvender udlejeren sig skriftligt til lejeren eller – hvis denne ikke er kendt af ham – indehaveren af køretøjet, med trussel om fjernelse af bilen. Denne opfordring gælder ikke, hvis udlejeren fx ikke med en rimelig indsats har informeret indehaveren om besked fra registreringsattestkontoret. Ved bortkomst af parkeringskortet eller udkørselskortet, skal den maksimale lejepris på 200,00 EUR, svarende til prislisten, betales, dog ikke, hvis lejeren påviser en kortere, eller udlejeren en længere parkeringstid.
UDLEJERENS HÆFTELSE Udlejeren hæfter med forbehold for disse regler for alle skader, som påføres af denne, dennes ansatte, eller som skyldes kontrakten. Udlejeren hæfter ikke for skader, som påføres af lejeren selv eller af tredje part. Udlejeren er ikke ansvarlig for ejendoms- eller økonomisk skade, som følge af et mindre uagtsomt brud på kontraktlige forpligtelser, som ikke er af afgørende betydning for opretholdelse af kontrakten. Lejeren er forpligtet til at meddele tydelige skader på dennes bil til udlejer over de afmærkede tale-/nødkaldeanlæg ved betalingsautomaten, eller ved udkørselsanlægget, før lejer forlader parkeringshuset. Hvis lejer lægger skadeserstatningssag an imod udlejer, er det lejers forpligtigelse at bevise, at udlejer ikke har opretholdt sine forpligtelser, og dermed er skyldig.
LEJERENS HÆFTELSE Lejeren hæfter for alle skader, der er pådraget af ham selv, hans ansatte, agenter for ejeren eller tredjepart. For så vidt er han også ansvarlig for eventuelle skyldige urenheder i parkeringshuset ved en adfærd, der går ud over den offentlige brug af parkeringsanlæg. Dertil tæller også aflæsning af affald indenfor parkeringsanlægget.
PANTERET Udlejeren har til sikring af tilgodehavender fra lejekontrakten tilbagebetalingsret samt en lovbestemt pant i bilen sat lejeren. Hvis lejeren befinder sig i restance med udligning af udlejerens krav, kan udlejeren gøre krav på pantinddragelse tidligst to uger efter truslen herom.

 

Parken & Immobilien Betriebs GmbH Hamburg
Burgunder Straße 35
40549 Düsseldorf
Telefon +49 (0)40 694 596 84
Telefax +49 (0)40 694 596 85
Mail: pibg@holidayparkplus.de
Homepage: www.holidayparkplus.de
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Amtgericht Düsseldorf: HRB 73763
Geschäftsführer: Tobias Krall
UST-IdNr.: DE299685006

Stand: 01.01.2019