ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER
FOR PARKERINGS- OG SHUTTLESERVICES FRA PARKEN & IMMOBILIEN BETRIEBS GMBH HAMBURG (“PIB”)

1. KONTRAKTENS GENSTAND OG GÆLDENDE RETSREGLER, FORTRYDELSESRET

1.1. PIB udbyder parkeringsmuligheder og en shuttleservice (samlet betegnet “parkeringsydelser”) som egne kontraktlige tjenester på adressen Weg am Jäger 206/208 i Hamburg for parkeringshuset “Holiday ParkPlus”.

1.2. I kontrakter om parkeringsydelser er først og fremmest, for så vidt de er effektivt tiltrådt af parterne, disse almindelige forretningsbetingelser for parkeringsydelser, subsidiært de relevante reguleringer i den tyske civillovbog (Bürgerliches Gesetzbuch) og øvrig ren tysk lovgivning gældende for hele kontrakt- og retsforholdet mellem kunden og PIB.

1.3. Disse kontraktbetingelser for parkeringsydelser såvel som tysk lovgivning gælder ikke, for så vidt som gældende, tvingende afvigende reguleringer er indeholdt i gældende internationale aftaler eller EU-regler, eller for så vidt som kunden, såfremt denne er statsborger i et EU-medlemsland, i henhold til disse regler kan påberåbe sig regler i sit bopælsland, der er gunstigere for ham eller hende.

1.4. De kontraherende parter er PIB og den person, der har booket parkeringsydelserne enten direkte hos PIB eller gennem et mellemled, medmindre bookingpersonen ved bookingen af parkeringsydelserne udtrykkeligt har repræsenteret andre personer og bevisligt kan repræsentere disse personer juridisk.

1.5. Ved kontrakter om parkeringsydelser, der er indgået i form af fjernsalg, har kunden, såfremt han eller hun er forbruger, en fortrydelsesret i henhold til lovgivningen. Fortrydelsesretten gælder ikke ved shuttleservice-ydelser, der skal betales for, da reglerne om fortrydelsesret ikke gælder for kontrakter om befordring af personer i henhold til § 312, stk. 2, første led, nr. 5 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Dette betyder, at der under disse betingelser ikke gælder nogen fortrydelsesret.

2. OMFANG OG INDHOLD AF DE PARKERINGSYDELSER, DER LEVERES AF PIB, KØRETØJETS STØRRELSE

2.1. Den ydelse, som PIB er kontraktlig forpligtet til at levere, består i at stille parkeringspladsen til rådighed for det tidsrum, der er kontraktligt aftalt i henhold til disse kontraktbetingelser.

2.2. Der kan kun gøres krav på en specifik parkeringsplads eller en bestemt beskaffenhed eller placering af parkeringspladsen, hvis dette er udtrykkeligt aftalt.

2.3. Overvågning af det parkerede køretøj eller forsikring af det parkerede køretøj og/eller genstande placeret i køretøjet er ikke indeholdt i kontrakten om PIB’s ydelser. Ej heller, når servicepersonale på bestemte tidspunkter opholder sig i parkeringshuset, eller når dele af parkeringshuset videoovervåges, medfører dette, at PIB påtager sig varetægt af eller erstatningsansvar for genstande, i særdeleshed ikke i tilfælde af tyveri eller beskadigelse.

2.4. Medmindre andet er udtrykkeligt, skriftligt aftalt med PIB, er anvendeligheden af af den kontraktligt definerede parkeringsplads begrænset til køretøjer, hvis højde ikke overskrider 1,95 meter, bredde ikke 2,20 meter og længde ikke 5,50 meter.

3. KUNDENS KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER (ANMELDELSESPLIGT OG FORÆLDELSESFRIST)

3.1. Kunden skal sikre, at føreren af det køretøj, der skal parkeres, er i besiddelse af gyldigt kørekort, og at køretøjet råder over den lovmæssigt påkrævede forsikringsdækning, så længe køretøjet befinder sig på virksomhedens område. På forlangende skal PIB, PIB’s medarbejdere og agenter præsenteres for relevant dokumentation. PIB kan afvise at opfylde kontrakten, hvis kunden eller føreren af det køretøj, der skal parkeres, ikke kan tilvejebringe den nødvendige dokumentation. Kunden kan i et sådant tilfælde ikke forlange tilbagebetaling af skyldte beløb eller skadeserstatning, medmindre han eller hun kan bevise, at afvisningen af levering af ydelsen undtagelsesvis ikke har været rimelig; en bevisførelse der udelukkende påhviler ham/hende.

3.2. På virksomhedens arealer i parkeringshuset gælder bestemmelserne i den tyske færdselslov (StVO). Kunden skal følge de reguleringer, der udstikkes af trafikstyringen. Enhver kunde og de, som handler på opdrag fra kunden, skal forholde sig således, at risici og skader for tredjepart er udelukket. Anvisningerne fra PIB, PIB’s medarbejdere eller agenter skal følges.

3.3. Kunden skal parkere sit køretøj sådan, at det altid er muligt at køre uhindret ind og ud på de tilstødende parkeringspladser. Det er ikke tilladt at efterlade anhængere. Hvis kunden er blevet tildelt en bestemt parkeringsplads, er han eller hun forpligtet til at parkere sit køretøj udelukkende på den pågældende parkeringsplads, og dette skal gøres korrekt (dvs. inden for begrænsningen). Hvis kunden ikke overholder disse bestemmelser, har PIB ret til på kundens regning at flytte køretøjet, der ikke er parkeret korrekt, til den tildelte parkeringsplads ved hjælp af egnede midler eller om nødvendigt helt at bugsere det væk.

3.4. Parkeringshuset og dets indretninger skal behandles nænsomt og korrekt. I tilfælde af beskadigelser af parkeringsanlægget eller dets indretninger, som kunden har ansvar for, vil de forårsagede omkostninger blive opkrævet af kunden, når skaden er udbedret. PIB har ret til at forlange en rimelig forskudsbetaling af omkostningerne.

3.5. Kunden har udtrykkeligt ingen tilladelse til at udføre selv de mindste reparationer i parkeringshuset, at vaske eller rengøre køretøjet, tømme kølevand, brændstof eller olie eller bortskaffe affald fra køretøjet på parkeringshusets arealer. Urenheder, som kunden er ansvarlig for, skal kunden omgående og på egen regning fjerne på fagligt korrekt vis. Ved overtrædelser, som kunden er ansvarlig for direkte eller indirekte, har PIB ret til at lade disse urenheder fjerne på professionel vis på kundens regning.

3.6. Ophold på parkeringshusets arealer er kun tilladt ved parkering og afhentning af køretøjet, under pålæsning og tømning samt i eventuelle ventetider i forhold til shuttleservicen.

3.7. Kunden er forpligtet til straks at anmelde og forlange afhjælpning af fejl og mangler ved parkeringsydelserne til parkeringshusets servicepersonale. Hvis kunden på utilladelig vis undlader at anmelde fejl eller mangler til PIB, kan der ikke gøres krav på skadeserstatning eller reduktion af den betaling, der er aftalt kontraktligt.

3.8. Kunden er forpligtet til at anmelde åbenlyse skader på sit køretøj til det personale, der er ansvarligt for parkeringshuset, og som om nødvendigt må kontaktes via nødopkald, inden han eller hun forlader parkeringshuset.Kunden skal ligeledes muliggøre en undersøgelse af køretøjet. Hvis dette undtagelsesvis ikke er muligt for kunden, skal anmeldelsen ske skriftligt til PIB via nedenstående adresse senest 14 dage efter skaden I tilfælde af ikke åbenlyse skader skal anmeldelsen foretages skriftligt, inden 14 dage efter skaden er blevet opdaget. Hvis kunden forsømmer sin anmeldelsespligt, bortfalder samtlige af kundens krav på erstatning, medmindre kunden ikke er ansvarlig for forsømmelsen. Disse anmeldelsespligter samt forældelsesfristen gælder ikke, hvis kunden eller dennes medrejsende har været udsat for en personskade, eller PIB har forårsaget en øvrig skade på groft uforsvarlig eller forsætlig vis. Ellers gælder anmeldelsespligten og forældelsesfristen både for kontraktlige og lovmæssige krav.

4. PIB’S ANSVARSFORPLIGTELSE

4.1. PIB hæfter ikke for køretøjsskader, der finder sted i parkeringsperioden på parkerede køretøjer, medmindre disse skader er forårsaget af PIB på forsætlig eller groft uforsvarlig vis.

4.2. PIB påtager sig heller intet ansvar for uheld, der er forårsaget af kunden eller chaufføren, med ting- og/eller personskader på parkeringshusets arealer.

4.3. PIB påtager sig intet ansvar for skader, der sker på kundens bagage på virksomhedens arealer eller under udførelsen af shuttleservicen.

4.4. PIB hæfter ikke for værdigenstande, som kunden har efterladt i sit køretøj eller i shuttlekøretøjet.

4.5. PIB hæfter ikke for skader, som opstår i forbindelse med tjenester udført af virksomhedens servicepersonale.

4.6. PIB’s ansvar omfatter den lovmæssige erstatningspligt i tilfælde af beskadigelser, ødelæggelser, tyveri, bortkomst eller ubeføjet brug af parkerede køretøjer eller disses tilbehør (undtagen indhold, værdigenstande og last). Ved materielle skader er erstatningen begrænset til maksimalt 20.000,00 euro.

4.7. PIB hæfter ikke for skader, der opstår via gener fra tredjepart, heller ikke i tilfælde af force majeure eller ved skader, der opstår på grund af interne eller eksterne uroligheder, krigsbegivenheder og naturkræfter.

4.8. De ovenstående grænser for erstatningsansvar gælder for alle skadeserstatningskrav uafhængigt af deres retlige begrundelse inklusive krav, der udspringer af ulovlige handlinger. De gælder også i tilfælde af skadeserstatningskrav fra en kunde mod medarbejdere eller agenter hos PIB. De gælder ikke i tilfælde af et erstatningsansvar for en fejl eller mangel efter udstedelse af en garanti eller svigagtigt fortiede fejl.

4.9. PIB hæfter i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser for skader på liv, lemmer og helbred uden de ovenstående begrænsninger af erstatningsansvar. PIB hæfter for øvrige skader uagtet ovenstående begrænsninger af erstatningsansvaret, hvis der er tale om forsæt eller grov uforsvarlighed. I tilfælde af let uforsvarlighed hæfter PIB kun, hvis det pågældende erstatningsansvar beror på en forsømmelse af en væsentlig kontraktforpligtelse. I disse tilfælde er erstatningsansvaret dog begrænset til det forudsigelige tab, der er typisk for kontrakten.

5. PLIGTER I FORBINDELSE MED SHUTTLESERVICEN TIL OG FRA HAMBURG AIRPORT

5.1. PIB vil forsøge at transportere kunden rettidigt til Hamburg Airport til den oplyste flyafgangstid i overensstemmelse med de lokale og alle øvrige relevante forhold samt de forhold, som PIB kan erkende eller forudsige. Rettidigheden for ankomsten er imidlertid ikke genstand for kontrakten.

5.2. I tilfælde af dyretransport skal kunden medbringe og anvende en egnet transportkasse. Stor bagage som for eksempel surfbrætter eller cykler kan kun i begrænset omfang transporteres, og de kan medføre forlænget transporttid og forsinkelser. Det samme gælder for et for stort antal bagagestykker pr. passager.

5.3. PIB kan udelukke personer fra befordringen, hvis disse tydeligvis er påvirket af alkohol eller andre rusgivende midler, eller på anden måde opfører sig således, at man ikke kan udelukke alvorlige skadelige påvirkninger eller farer for personen selv, andre personer, chaufføren eller køretøjet. I tilfælde af en sådan udelukkelse kan der ikke gøres krav på erstatning eller refusion af udgifter.

6. KUNDENS ANSVARSFORPLIGTELSER

6.1. Kunden hæfter for skader på retlige goder hos PIB eller tredjepart på parkeringshusets arealer, der er strafbart forårsaget af kunden selv, kundens ansatte, personer, der handler på opdrag fra kunden, eller kundens ledsagere, samt skader på personer eller genstande transporteret til PIB’s arealer, der er forårsaget af kunden selv, kundens ansatte, personer, der handler på opdrag fra kunden, eller kundens ledsagere.

6.2. Uanset om kunden er skyldig heri eller ej, hæfter han eller hun for alle skader, der som følge af tekniske defekter er forårsaget af det køretøj. som kunden selv, kundens ansatte, personer, der handler på opdrag fra kunden, eller kundens ledsagere eller tredjepart, der handler på opdrag fra kunden, har transporteret til PIB’s arealer. Kunden overdrager på forhånd sine krav over for tredjepart eller forsikringer udløst af en skadessag til PIB. PIB tager imod denne overdragelse.

7. FLYTNING AF KØRETØJ, OVERSKRIDELSE AF BRUGSTIDEN, MISTET P-BILLET

7.1. PIB kan afvise parkering af køretøjet på parkeringshusets arealer, hvis der er indikationer for, at det kan være forbundet med farer for PIB’s driftssikkerhed at køre ind på eller parkere på arealerne.

7.2. Hvis den aftalte/bookede parkeringsvarighed overskrides af grunde, som hverken kunden eller PIB er ansvarlig for (som følge af force majeure), og en anden kunde derved hindres i at modtage sin kontraktligt krævede ydelse, har PIB ret til at flytte eller bugsere køretøjet væk. Omkostningerne for sådanne handlinger bæres af kunden. Derudover har PIB frem til fjernelsen af køretøjet krav på en betaling, der svarer til lejeprislisten.

7.3. Reglerne i punkt 7.2 gælder tilsvarende ved en overskridelse af parkeringsvarigheden, som kunden er ansvarlig for, forudsat at kunden – ud over retten til flytning af køretøjet og kundens pligt til at bære udgifterne for de relevante foranstaltninger – skal betale for det vederlag, der ville være opstået ved en tilsvarende længere booking.

7.4. Ved tab af billet eller udkørselskort skal der betales et engangs-gebyr på 18,00 EUR samt den maksimale leje pr. parkeringsdag j. fr den opstillede prisliste, medmindre kunden kan påvise en kortere parkeringsvarighed, eller PIB kan påvise en kortere eller længere parkeringsvarighed.

7.5. Den maksimale parkeringsvarighed er på otte uger, medmindre andet er skriftligt aftalt i en særaftale. Hvis den maksimale parkeringsvarighed overskrides, gælder punkt 7.2.

8. UDLEJERS RET TIL TILBAGEHOLDELSE AF DET PARKEREDE KØRETØJ

8.1. For så vidt som PIB har tilbudt eller udført sine kontraktlige ydelser korrekt, og kunden ikke har nogen kontraktlig eller lovmæssig ret til tilbageholdelse eller modregning, kan PIB afvise at udlevere det parkerede køretøj, hvis der ikke på forhånd foreligger en fuldstændig betaling af regningen. Både som følge af sit krav fra lejekontrakten samt lovmæssige krav på pant ret til tilbageholdelse af kundens parkerede køretøj.

8.2. PIB har, i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser om udlejers ret til tilbageholdelse, både som følge af sit krav fra lejekontrakten samt lovmæssige krav på pant ret til tilbageholdelse af kundens parkerede køretøj.

9. DATABESKYTTELSE

9.1. Opbevaring af adgangsdata i server-logfiles
Kunden kan besøge Holiday ParkPlus-websitet uden at angive personlige oplysninger. PIB gemmer udelukkende adgangsdata i såkaldte server-logfiles som f.eks. navnet på den forespurgte fil, dato og klokkeslæt for hentningen, den overførte datamængde og den forespørgende udbyder. Disse data analyseres udelukkende for at sikre en fejlfri drift af sitet og for at forbedre vores tilbud, og disse data kan ikke henføres til nogen personer.

9.2. Dataindsamling og -anvendelse t T il udførelse af kontrakten og ved oprettelse af en kundekonto
PIB indsamler personhenførbare data, når kunden frivilligt afgiver disse i forbindelse med en bestilling, kontakt til PIB (f.eks. via kontaktformular eller e-mail) eller oprettelse af en kundekonto. Hvilke data der indsamles, fremgår af de pågældende indtastningsformularer. PIB anvender de data, som kunden har afgivet, til at udføre kontrakten og behandle kundens forespørgsler. Når kontrakten er udført fuldstændigt, eller kundekontoen er slettet, spærres disse data for yderligere anvendelse, og de slettes, når de skatte- og handelsretlige opbevaringstider er udløbet, forudsat at kunden ikke udtrykkeligt har accepteret en yderligere anvendelse af sine data, eller PIB forbeholder sig en dataanvendelse derudover, der er lovmæssigt tilladt og som fremgår af de følgende punkter. En kundekonto kan altid slettes, hvilket gøres i form af en besked i de eksisterende kontaktkanaler eller ved hjælp af en dertil indrettet funktion i kundekontoen.

9.3. Videregivelse af data T il udførelse af kontrakten
For at udføre kontrakten videregiver PIB kundens data til den virksomhed, der er bestilt til at levere ydelsen, forudsat at dette er nødvendigt for at levere bestilte varer. Til afvikling af betalinger videregiver PIB de betalingsoplysninger, der i den forbindelse er nødvendige, til det kreditinstitut, der er bestilt til at udføre betalingen, og evt. til den betalingstjenesteyder, som PIB anvender, eller til den betalingstjeneste, som kunden har valgt i bestillingsprocessen.

9.4. Dataanvendelse ved tilmelding til e-mail-nyhedsbrevet
Når kunden tilmelder sig nyhedsbrevet, anvender PIB de data, der er nødvendige i den forbindelse eller særskilt oplyst af kunden, for regelmæssigt at kunne sende e-mail-nyhedsbrevet til kunden. Nyhedsbrevet kan altid frameldes, hvilket gøres i form af en besked i de eksisterende kontaktkanaler eller via et link i nyhedsbrevet.

9.5. Dataanvendelse til postal reklamering og indsigelsesret
Derudover forbeholder vi os ret til på sammenfattede lister at gemme de følgende data: for- og efternavn, adresse og – for så vidt som PIB har modtaget disse yderligere angivelser fra kunden som led i kontraktforholdet – titel, akademisk grad, fødselsår og stillings-, branche- eller erhvervsbetegnelse. Vi forbeholder os også ret til at anvende disse data til egne reklameformål, f.eks. i form af interessante tilbud og informationer vedrørende PIB-produkter i brevform. Kunden kan altid gøre indsigelse mod denne opbevaring og anvendelse af data til disse formål ved at give besked herom gennem kontaktkanalerne.

9.6. Anvendelse af cookies
For at forbedre brugeroplevelsen og muliggøre visse funktioner på sit website anvender PIB såkaldte cookies på flere af siderne. I den forbindelse drejer det sig om små tekstfiler, der gemmes på kundens slutenhed. Nogle af de anvendte cookies slettes igen, når browser-sessionen er afsluttet, altså når browseren lukkes (såkaldte session cookies). Andre cookies bliver tilbage på slutenheden og gør det muligt for PIB at genkende browseren ved det næste besøg (persistent cookies). Kunden kan indstille sin browser således, at han eller hun informeres om cookies og enkeltvis kan afgøre, om cookies skal accepteres eller udelukkes i bestemte sammenhænge eller helt generelt. Hvis cookies ikke accepteres, kan PIB-websitets funktionalitet blive begrænset.

9.7. Anvendelse af Google Analytics til webanalyse
PIB’s website benytter Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (www.google.dk). Google Analytics anvender såkaldte “cookies”, der er tekstfiler, som gemmes på computeren og gør det muligt at analysere brugen af websitet. De informationer, der genereres via cookien om brugen af dette website, overføres som regel til en server hos Google i USA, hvor de gemmes. I tilfælde af en aktivering af IP-anonymisering på dette website, bliver IP-adressen dog i EU-medlemslande eller andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, forkortet forinden af Google. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overført til en server hos Google i USA, hvor den forkortes. IP-anonymiseringen er aktiv på PIB’s website. Google vil på opdrag fra websitets operatør anvende disse informationer for at kunne analysere brugen af websitet, for at udarbejde rapporter om website-aktiviteterne og for at levere yderligere tjenesteydelser til website-operatøren, der er forbundet med brugen af websitet og internettet. Den IP-adresse, der er videregivet fra kundens browser inden for rammerne af Google Analytics, bliver ikke ført sammen med andre data via Google. Med en indstilling i browser-softwaren kan det forhindres, at cookies gemmes. Hvis cookies deaktiveres, kan PIB-websitets funktionalitet blive begrænset. Det er derudover muligt at forhindre registreringen af de data (inkl. IP-adresse), der er genereret til Google via cookien og relateret til brugen af websitet, såvel som bearbejdningen af disse data hos Google, ved at kunden går ind på følgende link og downloader og installerer et browser-plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9.8. Anvendelse af Facebook-plug-ins
På PIB-websitet anvendes såkaldte social plug-ins (“plug-ins”) fra det sociale netværk Facebook, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Plug-ins er mærket med et Facebook-logo eller tilføjelsen “Socialt plug-in fra Facebook“ eller “Facebook Social Plugin”. En oversigt over Facebook-plug-ins og deres udseende kan findes via følgende link : http://developers.facebook.com/plugins Når kunden besøger en side på PIB-websitet, som indeholder en sådan plug-in, opretter browseren en direkte forbindelse til Facebooks servere. Plug-in’ets indhold overføres direkte fra Facebook til browseren og integreres i siden. Via integrationen af plug-in’et modtager Facebook den information, at browseren har besøgt den pågældende side fra PIB’s websted, også selvom kunden evt. ikke har en Facebook-profil eller ikke er logget på Facebook. Denne information (inkl. IP-adresse) overføres fra browseren direkte til en server hos Facebook i USA, hvor den bliver gemt. Er kunden logget på Facebook, kan Facebook umiddelbart knytte besøget på PIB-websitet til kundens Facebook-profil. Når kunden interagerer med plug-ins, f.eks. ved at trykke på ”Synes godt om”-knappen eller ved at afgive en kommentar, bliver denne information ligeledes direkte overført til en Facebook-server og gemt der. Informationerne bliver desuden offentliggjort på Facebook-profilen og vist til kundens Facebook-venner, afhængigt af hvilke Facebook-indstillinger kunden har foretaget. På Facebooks side om databeskyttelse kan kunden læse om formål og omfang for dataindsamlingen, den videre bearbejdning og brug af disse data via Facebook samt om kundens rettigheder i den forbindelse og indstillingsmuligheder for beskyttelse af privatlivets fred: http://www.facebook.com/policy.php Hvis kunden ikke ønsker, at Facebook umiddelbart knytter de indsamlede data om besøget på PIB-websitet til kundens Facebook-profil, skal kunden inden sit besøg på PIB-websitet logge sig af Facebook. Kunden kan også fuldstændigt forhindre hentningen af Facebook plug-ins via “add-ons” til browseren, f.eks. med “Facebook blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) eller scriptet-‐Blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

9.9. Anvendelse af Google+ plug-ins (f.eks. “+1″‐knappen)
På PIB’s website anvendes såkaldte social plug-ins (“plug-ins”) fra det sociale netværk Google+, der drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Disse plug-ins kan f.eks. kendes på knapperne med tegnet “+1” på hvid eller farvet baggrund. En oversigt over Google-plug-ins og deres udseende kan findes via følgende link: https://developers.google.com/+/plugins Når kunden besøger en side på PIB-websitet, som indeholder en sådan plug-in, opretter browseren en direkte forbindelse til Googles servere. Plug-in’ets indhold overføres direkte fra Google til browseren og integreres i siden. Via integrationen af plug-in’et modtager Google den information, at browseren har besøgt den pågældende side på PIB’s websted, også selvom kunden evt. ikke har en Google+ profil eller ikke er logget på Google+. Denne information (inkl. IP-adresse) overføres fra browseren direkte til en server hos Google i USA, hvor den bliver gemt. Er kunden logget på Google+, kan Google umiddelbart knytte besøget på PIB-websitet til kundens Google+ profil. Når kunden interagerer med plug-ins, f.eks. ved at trykke på ”+1”-knappen, bliver den pågældende information ligeledes direkte overført til en Google-server og gemt der. Informationerne bliver desuden offentliggjort på Google+ og her vist til kundens kontakter. På Googles side om databeskyttelse kan kunden læse om formål og omfang for dataindsamlingen, den videre bearbejdning og brug af disse data via Google samt om kundens rettigheder i den forbindelse og indstillingsmuligheder for beskyttelse af privatlivets fred: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.php Hvis kunden ikke ønsker, at Google umiddelbart knytter de indsamlede data om besøget på PIB-websitet til kundens Google+ profil, skal kunden inden sit besøg på PIB-websitet logge sig af Google+. Kunden kan også fuldstændigt forhindre hentningen af Google-plug-ins via “add-ons” til browseren, f.eks. med scriptet Blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

9.10. E-mail-påmindelse vedrørende bedømmelse
Hvis kunden under eller efter bestillingen udtrykkeligt har givet sin accept ved at aktivere den rette afkrydsningsboks eller klikke på en dertil indrettet knap, anvender PIB kundens e-mailadresse til at påminde kunden om at give en bedømmelse i PIB’s bedømmelsessystem af den bestilling, som kunden har foretaget. Accepten kan altid fortrydes med en besked herom via kontaktkanalerne.

9.11. Ret til indsigt og kontaktmulighed
Kunden har ret til vederlagsfrie oplysninger om de data, som hos PIB er gemt vedrørende kundens person, samt i givet fald ret til korrektion, spærring eller sletning af disse data. Ved spørgsmål om indsamling, bearbejdning eller anvendelse af de personhenførbare data, ved forespørgsler vedr. indsigt, korrektioner, spærring eller sletning af data samt fortrydelse af accept eller indsigelse mod en bestemt anvendelse af data kan kunden henvende sig direkte til PIB via de kontaktoplysninger, der findes under “Kolofon”.

10. VÆRNETING

10.1. Kun ved denne instans kan kunden sagsøge PIB.

10.2. Ved sagsanlæg fra PIB rettet mod kunden er kundens bopæl afgørende.

10.3. Ved sagsanlæg mod kunder, der er forretningsfolk eller offentligretlige eller privatretlige juridiske personer eller personer, der har deres bopæl eller normale opholdssted i udlandet, eller hvis bopæl eller normale opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for anlæggelse af sagen, vedtages værnetinget at være PIB’s sæde.

10.4. Ovennævnte bestemmelser gælder ikke, a) hvis og for så vidt som ufravigelige bestemmelser i internationale aftaler, der er gældende for kontrakten mellem kunden og PIB, indebærer mere fordelagtige betingelser for kunden, eller b) hvis og for så vidt som ufravigelige bestemmelser, der er gældende for kontrakten, i det EU-medlemsland, som kunden tilhører, er mere fordelagtige for kunden end ovenstående bestemmelser eller tilsvarende tyske regler.

11. FORÆLDELSESFRIST

11.1. Kundekrav baseret på kontrakten, som beror på skader på liv, lemmer og helbred, inkl. kontraktlige krav på erstatning for svie og smerte, eller som beror på en uforsvarlig pligtforsømmelse fra PIB’s side eller en forsætlig eller uforsvarlig pligtforsømmelse fra en retlig repræsentant eller agent fra PIB, forældes efter tre år. Dette gælder også for krav på erstatning for øvrige skader, der beror på en groft uforsvarlig pligtforsømmelse fra PIB’s side, eller på en forsætlig eller groft uforsvarlig pligtforsømmelse fra en retlig repræsentant eller agent fra PIB.

11.2. Krav fra PIB på grund af ændring eller forringelse af parkeringshuset samt krav fra kunden på kompensation for udgifter forældes i henhold til de lovmæssige bestemmelser.

11.3. Alle andre krav i dette kontraktforhold forældes inden for et år.

11.4. Forældelsesfristerne i henhold til punkt 10.1 og 10.3 begynder ved udgangen af året, i hvilket kravet er rejst, og kunden er blevet bekendt med de forhold, der begrunder kravet mod PIB, eller uden den grove uforsvarlighed ville være blevet bekendt.

11.5. Hvis der pågår forhandlinger mellem kunden og PIB om rejste krav, som er underlagt forældelse i henhold til punkt 10.1 og 10.3, eller om de forhold, der begrunder sådanne krav, er forældelsesfristen suspenderet, indtil kunden eller PIB afviser at fortsætte forhandlingerne. Forældelsen sker tidligst 3 måneder efter suspensionens afslutning.